Privacy Policy BIMlink B.V.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van BIMlink B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

BIMlink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van BIMlink B.V. afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw producten en u informeren over het verloop daarvan;
  • opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst;
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

BIMlink B.V. zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Zie onze Cookie policy.

Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die BIMlink B.V. over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht BIMlink B.V. te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, BIMlink B.V. zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van BIMlink B.V. en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van BIMlink B.V., kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Artikel 7: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.